utorak, 28. mart 2023.
Vazno

Zamrzavanje embriona

U toku IVF tretmana postoji realna mogućnost da se dobije više vitalnih embriona, embriona dobrog kvaliteta, a čiji je broj veći od onog koji par želi za embriotransfer. Tada se parovima nudi mogućnost krioprezervacije embriona ili tokom rane faze razvoja ( 2do 8 ćelija-drugi ili treći dan razvoja embriona) ili u stadijumu blastociste (peti dan razvoja embriona).

Embrioni se zamrzavaju procesom vitrifikacije, brzog zamrzavanja na temperaturi od -196°C. Zamrznuti embrioni se čuvaju u specijalnim posudama sa tečnim azotom, adekvatno obeleženi: poreklo, faza deobe u trenutku zamrzavanja, tačno vreme i datum zamrzavanja.  Embrioni se čuvaju u zamrznutom stanju sve dok pacijenti ne zatraže njihovu upotrebu, a najduze 5 godina, koliko aktuelni zakon dozvoljava.

Prednosti postupka zamrzavanja embriona:

  • Smanjuje se broj pripremnih procedura, što sa jedne strane smanjuje komplikacije koje sa sobom nose procesi stimulacije i aspiracije jajnih ćelija, a sa druge strane predstavlja značajnu finansijsku uštedu.
  • Smanjuje se rizik od višeplodnih trudnoća
  • Omogućava kontrolu komplikacija samog procesa vantelesne oplodnje, kada je zbog određenih okolnosti potrebno prekinuti proces, dobijeni materijal se može sačuvati.

Nekada nisu svi dobijeni embrioni odgovarajućeg kvaliteta da bi bili zamrznuti, pa se zato svim parovima ne može ponuditi ova opcija. Takođe, neki ili svi embrioni mogu da ne prežive proces zamrzavanja i odmrzavanja (30-50% embriona). Do sadašnja istraživanja pokazala su da je uspešnost postupka sa zamrznutim embrionima približna uspešnosti procesa sa svežim embrionima.

Komentari su zatvoreni.